Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden met betrekking tot opdrachten

1. Opdrachten

Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot werkzaamheden accepteert de opdrachtgever de Algemene Voorwaarden. Mondeling of schriftelijk door opdrachtgever aan mij verstrekte opdrachten zijn bindend. Deze kunnen alleen in overleg met mij worden herroepen.

2. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Jan Hegen – Videoproducties en de opdrachtgever. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk door middel van een schriftelijk vastgelegde nadere overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing tenzij in een dergelijke nadere overeenkomst anders is bepaald. Een dergelijke nadere overeenkomst geldt uitsluitend voor de daarin bepaalde gevallen. Indien een met mij gesloten opdrachtovereenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

3. Betalingsvoorwaarden

Het overeengekomen bedrag dient zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bank- of girorekening welke op de offerte en/of factuur vermeld staat.

4. Klachten

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 8 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door mij te zijn ontvangen.

5. Offertes

Op offertes is ten allen tijde een voorbehoud van toepassing op onvoorziene omstandigheden.

6. Aansprakelijkheid

Ik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van een opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht ben ik jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door mijn opzet of grove schuld/nalatigheid.

Ik ben niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Als blijkt dat door foutief gebruik schade aan producten als DVD, Blu-ray of USB-Stick is ontstaan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien ik door overmacht de opdracht niet kan uitvoeren, dan zal door mij naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan ik niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien ik krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk ben, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ik aan opdrachtgever in rekening heb gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Ik ben niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houden met oorzaken die buiten mijn invloedssfeer zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

Ik ben niet aansprakelijk voor aanspraken van derden ten aanzien van op openbare netwerken/sites geplaatste videos. De opdrachtgever vrijwaardt Jan Hegen- Videoproducties voor deze aanspraken wanneer hij opdracht / toestemming geeft tot plaatsing op deze sites. Zie voor dit onderwerp verder mijn Privacyverklaring. Deze vindt u onder aan elke pagina van janhegen.com.

7. Auteursrechten

De opdrachtgevers vrijwaren mij volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door mij ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties ( films, DVD’s etc.) die door mij zijn gemaakt, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door mij gemaakte/geleverde producties zowel van beelden en/of geluid dan wel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/tonen op websites, internet etc.

8. Promotie

Ik behoud de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie op mijn website janhegen.com. Plaatsing op deze site gebeurt alleen na overleg met de opdrachtgever.

9. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Jan Hegen

25 mei 2018