Disclaimer

Disclaimer voor het gebruik van de website janhegen.com

1. Juistheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die ik aan de site janhegen.com (verder genoemd: ‘de site’) besteed, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de site onvolledig of onjuist is.

2. Wijzigingen

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

3. Geschiktheid van de aangeboden informatie

Ik sta er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevind en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4. Schade voortvloeiende uit site-gebruik

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast ben ik niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

5. Auteursrecht

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder mijn toestemming. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk. Kopie van fotowerk en ander materiaal en publicatie hier van, ook bij aanbieding door derden, is alleen toegestaan na van mij verkregen toestemming, en is naamsvermelding verplicht. Ook kopiëren van digitale foto’s voor gebruik van internet of welke media dan ook, is niet zonder mijn toestemming toegestaan en is strafbaar.

6. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik conformeer mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het in werking treden van de AVG per 25-05-2018 heb ik de wijze waarop ik uw privacy waarborg opgenomen in een afzonderlijke Privacyverklaring. U vindt deze Privacyverklaring onder aan elke pagina van mijn website janhegen.com

7. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en ten aanzien van gegevensbescherming het Europese recht.

Jan Hegen

25 mei 2018