Privacyverklaring

Privacyverklaring Jan Hegen – Videoproducties

Vanaf 25-05-2018 moeten organisaties en bedrijven voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In onderstaande Privacyverklaring is voor Jan Hegen – Videoproducties vast gelegd hoe ik de privacy van klanten en van derden waarborg.

Daarna volgt een nadere toelichting en het verwerkingenregister.

Privacyverklaring:

 • Ik leg niet meer gegevens van u vast dan noodzakelijk voor de verwerving en de uitvoering van opdrachten van Jan Hegen – Videoproducties.
 • Ik houd een register bij van de gegevens die ik van u vastleg en waarvoor deze worden vastgelegd.
 • Ik verstrek uw gegevens nooit aan derden, tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
 • Video’s worden alleen op uw verzoek of met uw uitdrukkelijke toestemming op een openbare site geplaatst.
 • Ik verkoop uw gegevens niet.
 • Ik registreer alleen gegevens van u die u zelf heeft verstrekt.
 • U heeft ten allen tijde inzicht in de gegevens die ik van u heb vastgelegd.
 • U heeft ten allen tijde het recht om gegevens in de administratie van Jan Hegen – Videoproducties te laten corrigeren indien deze niet juist zijn.
 • U heeft het recht om uw gegevens uit de administratie van Jan Hegen – Videoproducties te laten verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van opdrachten.
 • Ik beveilig uw gegevens op een adequate wijze.
 • Ik pas geen geautomatiseerde besluitvorming toe en hanteer geen profilering.

Toelichting:

 • Algemeen

De AVG gaat over persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die zijn te herleiden naar natuurlijke personen. Voorbeelden daarvan zijn: naam, adres, woonplaatsgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer, foto’s, financiële gegevens. Maar ook meer bijzondere gegevens zoals als geloofsovertuiging, sexuele geaardheid, financiële gegevens en strafrechtelijke veroordelingen, BSN en medische gegevens.

Deze gegevens mogen niet zonder uw toestemming worden verzameld, vastgelegd, verwerkt, verstrekt etc. De AVG is bedoeld om uw privacy te waarborgen. Ik doe er alles aan om uw privacy te beschermen

 • Wettigheid gegevensverwerking

De AVG geeft meerdere mogelijkheden als basis voor het gebruik van gegevens. Bijvoorbeeld wetgeving, overeenkomst, toestemming, taak van maatschappelijk belang.

Om er zeker van te zijn dat het gebruik van gegevens zoals in deze privacyverklaring is beschreven ook uw instemming heeft, vraag ik u bij de verstrekking van een opdracht akkoord te gaan met deze Privacyverklaring. Gegevens welke in de voorfase van de opdrachtverstrekking van u zijn vastgelegd worden onmiddellijk verwijderd indien het niet tot opdrachtverstrekking komt.

 • Gegevens tbv de verwerving, verstrekking en uitvoering van opdrachten

Ik leg alleen gegevens van u vast die nodig zijn voor de verwerving van een opdracht, een goede opdrachtverstrekking en uitvoering. Ik leg daarbij  niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk. Ik gebruik daarbij alleen gegevens die u zelf aan mij heeft aangeleverd.

 • Verwerkingenregister

De AVG verplicht organisaties om een verwerkingenregister bij te houden. In dit register moeten de verwerkingen worden opgenomen die ik ten behoeve van Jan Hegen – Videoproducties verricht, waarom deze verwerkingen plaats vinden en welke gegevens daarbij worden gebruikt. Het verwerkingenregister van Jan Hegen – Videoproducties is in deze privacyverklaring opgenomen.

 • Inzagerecht

U heeft ten allen tijde het recht om inzicht te vragen in de gegevens die ik over u heb geregistreerd.

 • Correctierecht

U heeft ten allen tijde het recht om correctie te vragen van de gegevens die van u zijn geregistreerd indien deze gegevens onjuist of verouderd zijn.

 • Recht om vergeten te worden

De AVG geeft personen het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat zijn/haar gegevens moeten worden verwijderd wanneer daar om wordt gevraagd. Ik verwijder uw gegevens 5 jaar na afronding van de opdracht. In deze periode kunt u mij nog vervolgopdrachten geven tot het aanmaken van nieuwe video’s. Als u dat wenst zal ik uw gegevens eerder verwijderen.

 • Beveiliging

Ik beveilig uw gegevens zo goed mogelijk. De gegevens staan alleen op mijn computer of op een daaraan rechtstreeks (niet draadloos) aangesloten externe harde schijf. Deze zijn beveiligd met een adequaat wachtwoord met met actuele antivirussoftware. Alleen Jan Hegen heeft toegang tot deze gegevens.

Er staan geen gegevens in een openbare cloud.

In mijn algemene voorwaarden heb ik het voorbehoud opgenomen om een trailer van uw video als promtiemateriaal op mijn site te mogen zetten. Plaatsing van videomateriaal op een ander openbare site geschiedt alleen op uw uitdrukkelijke verzoek. In voorkomende gevallen vrijwaardt u mij van aanspraken van derden. Dit gaat met name om derden die op het videomateriaal herkenbaar te zien zijn.

 • Elektronische verzending

Elektronische verzending geschiedt alleen via reguliere email naar een door u aangegeven mailadres. Deze verzending is niet beveiligd.

Indien u bezwaar heeft tegen verzending via email zal ik uw materiaal aanleveren op een met een wachtwoord beveiligde usb-stick

 • Geautomatiseerde besluitvorming

De AVG geeft personen het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming. Jan Hegen – Videoproducties past geen geautomatiseerde besluitvorming toe.

 • Verstrekking

Ik verstrek uw gegevens alleen aan u zelf en niet aan anderen. Alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht kan ik gegevens delen met derden. Dit gebeurt niet zonder uw toestemming.

 • Profilering

De AVG geeft personen het recht om bezwaar te maken tegen het toepassen van profilering. Jan Hegen – Videoproducties past geen profilering toe.

 • Functionaris gegevensbescherming

De AVG verplicht organisaties een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Omdat de activiteiten van Jan Hegen –Videoproducties alleen om persoonlijke freelance werkzaamheden gaat wordt de rol van functionaris gegevensbescherming vervuld door Jan Hegen.

 • Autoriteit Persoonsgegevens

Elke lidstaat heeft een Autoriteit Persoonsgegevens die toe ziet op de naleving van de AVG.

Bij het niet naleven kan deze sancties opleggen. Als u van mening bent dat Jan Hegen – Videoproducties de regels niet naleeft kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming. Voor aansprakelijkheidsbepalingen verwijs ik u naar mijn Algemene Voorwaarden. Deze vindt u onder aan elke pagina van www.janhegen.com.

 • Datalek

Een datalek is het beschikbaar komen van gegevens aan personen die daartoe niet gerechtigd zijn of van de mogelijkheid dat gegevens onterecht beschikbaar komen.

Als ik een datalek constateer zal ik onmiddellijk degene informeren om wiens gegevens het gaat en zal ik maatregelen treffen om te voorkomen dat nog meer gegevens worden gelekt.

Indien u zelf een datalek constateert verzoek ik u mij zo spoedig mogelijk in te lichten.

 • Meldingen / Vragen

Voor meldingen van een datalek en voor vragen over gegevensbeveiliging door              Jan Hegen – Videoproducties kunt u zich ten allen tijde tot mij wenden via:

 • 06-19979861
 • info@janhegen.com.

Verwerkingenregister Jan Hegen – Videoproducties

De verwerkingen vinden uitsluitend plaats door Jan Hegen.

Hierna zijn de verwerkingen benoemd.

Jan Hegen

25 mei 2018